โรงเรียนสองแคววิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับ นายศาตนันท์ ชัยวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับคัดเลือกเข้ารับศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

🔰🔰ขอแสดงความยินดีกับ นายศาตนันท์ ชัยวงค์ 🎉🎉
นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
ระบบ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
รายชื่อกลุ่มตัวจริง ลำดับที่ 14 ในจำนวน 160 คน