ผอ.สพม.เชียงใหม่ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผ่านระบบทางไกล Google Meet

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 นำโดย นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประธานกรรมการ นายรตนภูมิ โนสุ อดีต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กรรมการ และนายประจักษ์ สีหราช อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท.      ผ่านระบบทางไกล Google Meet โดยมี ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่อคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่   ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ภาพ : กลุ่ม DLICT , ศน.อรสา ดีทุ่ง