สพม.เชียงใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาร่วมกับ ปปช.และ ม.ข.

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผอ.สพม.เชียงใหม่ นายกิตินันท์ อินทรกำแหง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี นายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ และร้อยโทธีระวัฒน์ จันทร์แว่น นิติกรปฏิบัติการ ได้ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานวิจัยและประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทย ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนหลักสูตรทุจริตศึกษา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ภาพ/ข่าว:ปฏิภาณ โรจน์รุ่ง