สพฐ. Kick off กิจกรรมเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2564

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off เฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยศูนย์ ฉก.ชน.สพม.เชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมของนักเรียนในเทศกาลวันลอยกระทง
โอกาสนี้ นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ คณะทำงานจากศูนย์เฉพาะกิจ สพฐ.
นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ประธานพิธี ได้มอบแนวทางให้ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร ดำเนินการร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมของนักเรียนและสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
ต่อจากนั้น  ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และคณะทำงาน ฯ ได้ออกตรวจเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ บริเวณท่าเรือหางแมงป่องวัดศรีโขง สะพานนวรัฐแห่งที่ 2 หรือ “ขัวเหล็ก” สวนสาธารณะหนองบวกหาด เพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนเพื่อป้องกันป้องปรามเหตุความประพฤติไม่เหมาะสม และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2564