🔰นักเรียนพักนอนโรงเรียนสองแคววิทยาคม “กลุ่มที่ 1” รายงานตัวนักเรียนหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และกักตัวสังเกตอาการ 14 ตามมาตรการ COVID-19🔰

🔰นักเรียนพักนอนโรงเรียนสองแคววิทยาคม “กลุ่มที่ 1” รายงานตัวนักเรียนหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
และกักตัวสังเกตอาการ 14 ตามมาตรการ COVID-19🔰
🔷🔸วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 งานหอพักนักเรียนโรงเรียนสองแคววิทยาคม ได้ดำเนินการให้นักเรียนพักนอน กลุ่มที่ 1 เข้ารายงายตัว และกักตัวสังเกตอาการ 14 ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยการดำเนินงานดังกล่าวที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ โรงพยาบาลดอยหล่อ สาธารณสุขอำเภอดอยหล่อ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนิน กำกับ ติดตาม พร้อมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลดอยหล่อ และสาธารณสุขอำเภอดอยหล่อ สนับสนุนบุคลากรเข้ามาเป็นผู้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เบื้องต้น โดยใช้ชุดตรวจ ATK อย่างถูกวิธี ซึ่งนักเรียนที่เข้ารายงานตัว ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เบื้องต้น โดยใช้ชุดตรวจ ATK ผลการตรวจไม่พบผู้มีผลเป็นบวกหรือมีภาวะการติดเชื้อโควิด 19 ทั้งนี้โรงเรียนสองแคววิทยาคมได้กำหนดมาตรการหลัก (DMHT-RC) และมาตรการเสริม (SSET-CQ) แนวทาง และข้อปฏิบัติ สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 🔸🔷