วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๗ ปี โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๗ ปี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสามหมื่น นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม นางสาวธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ นายวิรัตน์ มาตันบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม เข้าร่วมทำบุญงานสถาปนาโรงเรียนในครั้งนี้