วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)เข็ม2

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ตามนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แก่นักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไป เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) รอบสอง เข็มที่ 2 โดยมีนายมนัส ธำรงวจนะเมธาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครูร่วมกับคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ออน ให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มสอง ซึ่งบรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย