ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ฉีดวัคซีน Az + Pfizer

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมเอื้องดอย โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่