สพม.เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระบบ GPAX OBEC ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดย ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย ศน.ธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ ศน.นราศักดิ์ ไชยเรือง ศน.วรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์ ศน.ปิยะณัฐ กันทา ศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ และครูเกศแก้ว ชื่นใจ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผล สพม.เชียงใหม่ จำนวน 34 โรงเรียน และ สพม.แม่ฮ่องสอน จำนวน 8 โรงเรียน รวม 42 โรงเรียน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 และ 6 ภาคเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลาง เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียง ใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จ.เชียงใหม่
ภาพ/ข่าว:ศน.ปิยะณัฐ กันทา