การติดตามโรงเรียนนำร่องใช้สื่อ 65 พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.สมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวัง ระดับ 10 โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตามผลการใช้งานสื่อ 65 พรรษา เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา ไปใช้ในโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมพิฆเนศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ในการนี้ ดร.สุทธิดล พุธทรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่, นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1, ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารและครู 5 โรงเรียนนำร่องใช้สื่อ 65 พรรษาฯ สังกัด สพม.เชียงใหม่ และสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1,2 เข้าร่วมรายงานการดำเนินงาน ได้แก่ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย,โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สังกัด สพม.เชียงใหม่ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย โรงเรียนพร้าวบูรพา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย