📣💉โรงเรียนสองแคววิทยาคมจัดกิจกรรม “สร้างความปลอดภัยให้ลูกสองแคว” การรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน💉📣

📣💉จัดกิจกรรม “สร้างความปลอดภัยให้ลูกสองแคว” การรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน💉📣
🔰 วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนสองแคววิทยาคม ร่วมกับ โรงพยาบาลดอยหล่อ และสาธารณสุขอำเภอดอยหล่อ จัดกิจกรรม “สร้างความปลอดภัยให้ลูกสองแคว” การรับบริการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน ที่มีอายุ ๑๒ ปีขึ้นไปให้กับนักเรียนโรงเรียนสองแคววิทยาคม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
🔰 ในการนี้ นายวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ นายอำเภอดอยหล่อ ได้เข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรทางการแพทย์ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นางระพีพรรณ สุขสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม แพทย์หญิงนลินทิพย์ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยหล่อ นางสาวธีรนุช จันทร์กองแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการแพทย์ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองที่มารับบริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด