โรงเรียนในสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 โรงเรียนในสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู นำโดย นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ในฐานะประธานเครือข่ายฯ ได้ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนในเครือข่ายฯ ในประเด็น ปฏิทินการดำเนินการเปิดภาคเรียน การประชุมคณะกรรมการ การกำหนดเปิดภาคเรียนรวมทั้งมาตรการแผนเผชิญเหตุ ข้อมูลการได้รับวัคซีนของบุคลากรครูและนักเรียน และรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน และการแบ่งกลุ่มเด็ก ในการนี้ ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตกลุ่มสัพพัญญู เข้าร่วมรับฟังการประชุมพร้อมทั้งให้คำแนะนำ ให้กำลังใจพร้อมทั้งชื่นชมคณะผู้บริหาร และคณะครู ในการเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นอย่างดี..
ข่าว:ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์