ประชุมออนไลน์ โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ (Whole School Approach)

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ และทำความเข้าใจเรื่อง สมรรถนะผู้เรียนด้านสุขภาวะ ร่วมกับ อ.ชะนวนทอง ธนะสุกาญน์ และร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการกำหนดสมรรถนะด้านสุขภาวะของนักเรียน ในรายวิชากัลยาณิวัฒนาสร้างสุข รวมถึงการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยมี ดร. เฉลิมชัย พันธ์เลิศ เป็นผู้ให้องค์ความรู้และให้นำแนะนำ