“สพม.เชียงใหม่ จัดอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding For Teacher : C4T-plus) ด้วยโปรแกรม Scratch สำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1- 3) รูปแบบออนไลน์”

วันที่ 9-10 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding For Teacher : C4T-plus) ด้วยโปรแกรม Scratch สำหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1- 3) รูปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ให้มีความความรู้ ความเข้าใจ และนำทักษะที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้รับผิดชอบการสอนสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับม.ต้น ในสังกัด สพม.เชียงใหม่ และสังกัดอื่นๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน 80 คน โดยกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้รับความร่วมมือ จากนายธีรศักดิ์ ศรีประเสริฐ นายสมชาติ แผ่อำนาจ พร้อมด้วย ศน.สุเทพ ลิอุบล ศน.อรสา ดีทุ่ง และ คณะศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้อง TEPE Online สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
ภาพ/ข่าว : คณะกรรมการดำเนินโครงการ