โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนายสุกฤษฎิ์ พิศพรรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนางสาวสุดา ลุงสู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโอกาสได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนายสุกฤษฎิ์ พิศพรรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนางสาวสุดา ลุงสู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโอกาสได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยเข้ารับเกียรติบัตรจากนางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ณ วังธาร รีสอร์ท อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่