วันที่ ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสุพล ประสานศรี ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ คณะผู้บริหารและคณะครู จากสหวิทยาเขต กลุ่มดอยสุเทพ

วันที่ ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ คณะผู้บริหาร และคณะครู
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสุพล ประสานศรี
ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ คณะผู้บริหารและคณะครู
จากสหวิทยาเขต กลุ่มดอยสุเทพ ในโอกาสมาศึกษาดูงาน
เพื่อการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (OBEC QA) ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์