โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดงาน “60 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคเพียร วิริยะอุตสาหะ จนถึงเส้นชัยแห่งวิถีชีวิตของทางราชการ เกษียณอายุราชการ 60 ปีแด่ครูประวัติ พรหมนิล ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางภักดิ์ศรินญา คมน์สุทธิแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม พร้อมคณะครูร่วมกันจัดงาน “60 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคเพียร วิริยะอุตสาหะ จนถึงเส้นชัยแห่งวิถีชีวิตของทางราชการ เกษียณอายุราชการ 60 ปีแด่ครูประวัติ  พรหมนิล ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม