สพม.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินโครงการนำร่องระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่

สพม.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินโครงการนำร่องระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (ว.ช) และสมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินโครงการนำร่องระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่ โดยนำร่องในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดนครนายก ในการนี้ นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และนางสาวสุธาสินี ก้อนใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว : ศน.สุธาสินี ก้อนใจ