ประชาสัมพันธ์สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูที่ได้รับการรับรองจากสถาบันครู