โรงเรียนพร้าววิทยาคมรับมอบตัวนักเรียนศึกษาต่อปีการศึกษา 2564

โรงเรียนพร้าววิทยาคมรับมอบตัวนักเรียนศึกษาต่อปีการศึกษา 2564

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564 โรงเรียนพร้าววิทยาคมรับมอบตัวนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารตะแบกบาน 47
โรงเรียนพร้าววิทยาคม