โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2563  พิธีมอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีตลอดหลักสูตร เกียรติบัตรนักเรียนที่มีจิตอาสา