โรงเรียนจอมทอง จัดให้มีการสอบคัดนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP-GSMP 64

โรงเรียนจอมทอง จัดให้มีการสอบคัดนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP-GSMP 64

วันที่ ๓-๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ การสอบคัดนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program : MEP และ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Gifted Science and Mathematics Program : GSMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๙ อินทวิชยานนท์ โรงเรียนจอมทอง