ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ OBECQA

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ OBECQA

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสองแคววิทยาคม
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ OBECQA
ระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๔
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่