โรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

โดยมีนางระพีพรรณ สุขสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมลงนามถวายพระพร เปิดกรวยธูปเทียนแพร วางพานพุ่มทองพุ่มเงินถวายสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามกีฬาโรงเรียนสองแคววิทยาคม

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ดำเนินงาน “โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ ด้วยพระองค์ทรงให้ความสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร มีโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ และทักษะอาชีพ บนพื้นฐานของการมีคุณธรรมจริยธรรม และรู้ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตาโปรดเกล้ารับโรงเรียนสองแคววิทยาคมเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ และทรงเสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นำมาซึ่งความปราบปลื้มปิติยินดี และความมุ่งมั่นของผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และเครือข่ายทางการศึกษา ในการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความสมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจ และมีความพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศชาติ ตามพระราชดำริสืบไป