ปชส.ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา”