โรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม
เพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
มอบหมายให้นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายสุเทพ ลิอุบล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้านิเทศติดตามการดำเนินงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” เพื่อประเมินความพร้อมในการขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๔
โดยนางระพีพรรณ สุขสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียน
ได้มอบหมายให้นางสาวธีรนุช จันทร์กองแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง
ภายใต้การน้อมนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาของโรงเรียนสองแคววิทยาคม
และนำศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่ฐานการเรียนรู้ตาม Roadmap “เส้นทางการเรียนรู้ เคียงคู่ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต” ซึ่งคณะศึกษานิเทศก์ได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจกับผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาต่อไป