แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) เชียงใหม่

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) แม่ฮ่องสอน

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ (Shopping List) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) (Shopping โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม)

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คฯ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ของโรงเรียนในสังกัด

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครุภัณฑ์รายการจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า และโทรทัศน์สีแอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครุภัณฑ์เครื่องฉาย 3 มิติ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครุภัณฑ์วงโยธวาทิต

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

การจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 รายการ 1.ครุภัณฑ์ช่างยนต์ 2.ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย 3.ครุภัณฑ์ห้องสมุด

จัดซื้อครุภัณฑ์ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

การจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ครุภัฑ์งานช่างและอุปกรณ์สำหรับช่างยนต์

ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

การติดตามประกาศเผยเเพร่ราคากลางรายการคอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ต่อพ่วงโครงการพัฒนาคุณภาพ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)

ครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Computer Lab: CL10

เเบบรายงานเเผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (ครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ)