สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 (2)
เรื่อง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 (1)
เรื่อง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (2)
เรื่อง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (1)
เรื่อง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (2)
เรื่อง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (1)
เรื่อง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 งานจัดจ้าง วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 (2)
เรื่อง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 งานจัดจ้าง วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 (1)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน พฤศจิกายน
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน ตุลาคม
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
รายงานการสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
รายงานการสรุปผลดำเนินการจัดซื้อประจำปี 2563
รายงานการสรุปผลดำเนินการจัดจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนธันวาคม 2562
รายงานการสรุปผลดำเนินการจัดจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562 (ต่อ) – เดือนมิถุนายน 2563