สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตั้งแต่ ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 (ซื้อ)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 (จ้าง)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 (ซื้อ)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 (จ้าง)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 (ซื้อ)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 (จ้าง)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 (ซื้อ)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 (ซื้อ)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 (จ้าง)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (จ้าง)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (ซื้อ)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 (ซื้อ)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 (จ้าง)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 (ซื้อ)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 (จ้าง)
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
รายงานการสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
รายงานการสรุปผลดำเนินการจัดซื้อประจำปี 2563
รายงานการสรุปผลดำเนินการจัดจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนธันวาคม 2562
รายงานการสรุปผลดำเนินการจัดจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562 (ต่อ) – เดือนมิถุนายน 2563