บุคลากรทางการศึกษา


กลุ่มอำนวยการ

นางพัชราพร แก้วบุตร
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
Mrs.Patcharaporn Kaewbut
084 378 8830
patchara_kb@hotmail.com
นางสาวสุภาพร ยศบุญเรือง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
Miss.Supaporn Yosboonruang
089 561 6217
pr_spyot@hotmail.com
นางนันทวัลย์ ตันสุโชติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Mrs.Nantawan Tansuchot
094 763 1919
tansuchot@secondary34.go.th
นางสาวนิตยา กันลัยพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Miss.Nittaya Kanlaiphan
083 669 9446
meenaa_maanee@hotmail.com
นางอรอนงค์ เยี่ยมเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Mrs.Onanong Yiamcharoen
098 829 8792
onanongsc34@gmail.com
นายอดุลย์ ตั๋นเขียว
พนักงานธุรการ ส.4
Mr.Adul Tankheaw
084 809 1992
adul1966.at@gmail.com
นางสาวอารดา อานุ
พนักงานพิมพ์ดีด
Miss.Arada Anu
089 265 1861
arada.anu@gmail.com
นายณัฐวร วงค์มั่น
พนักงานขับรถ
Mr.Nattaworn Wongman
088 290 8854
nattaworn451@gmail.com
นายอานนท์ ยันดี
พนักงานขับรถ
Mr.Arenon Yendee​
088 407 4339
Arenonyendee@gmail.com
นายณัฐพล แก้วฟอง
พนักงานขับรถ
Mr.Nattapon Kaewfong
091 827 3726
Nattapon66@hotmail.co.th
นางแสงทอง ตุ่นใจ
แม่บ้าน
Mrs.Sangtong Toonjai
084 885 2565
-
นางสาววันดา วันงาม
แม่บ้าน
Miss.Wanda Wanngam
082 229 6958
-

กลุ่มนโยบายและแผน

นางจีรฉัตร ศิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
Mrs.Jeerachat Siri
090 891 1491
Je.koy.siri@gmail.com
นางสาวอรอุมา แสนไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Miss.Ornuma Sanchai
089 851 8677
beewar34@gmail.com
นางสาวอุษณีย์ บุญเรืองนาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Miss.Usanee Boonruangnam
093 136 2929
yim_nana@hotmail.com
นางสาวกุลธิดา ไชยวินิจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Miss.Kooltida Chaiwinit
062 487 7162
Por.Kooltida@gmail.com

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวณัฏฐารัตน์ ขันชัยทิศ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
Miss.Nattarat Kunchaitit
081 881 8964
nutkapuk@hotmail.com
นางจีระนันท์ แก้วเรือน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
Mrs.Cheeranun Kaewruean
089 755 9242
Cheeranun19@gmail.com
นางกัญจน์ชญา ปาปะเค
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.ชม.เขต 5
MRs. Kanchaya Papakay
0819519715
sompoi11@hotmail.com
นางสาวมลฤดี แขวงเมืองปัก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Miss.Molruedee Kwaengmuangpak
086 380 3418
molrudee2002@gmail.com
นางสุภาพร จอมใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Mrs.Supaporn Jomjai
086 914 9054
Lucky2775_9@hotmail.com
นางอาภา กุลพสุมนต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Mrs.Apha Kunphasumon
086 194 4433
annarpha@gmail.com
นางสาวภิญญาพัชญ์ สิริสุภาภรณ์กุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
Miss.Pinyapat Sirisupapornkul
083 205 8883
pinyapatstop@gmail.com
นายวิชาญ ชัยชมภู
พนักงานธุรการ ส4/หัวหน้า
Mr.Wicharn Chaichompoo
089 999 0857
Wichran007@gmail.com
นางพิชยา หมวกทอง
พนักงานราชการ
Mrs.Phichaya Muakthong
081 034 9671
lha4302@gmail.com
นางสาวธัญญารัตน์ ปินตามา
พนักงานราชการ
Miss.Thanyarat Pintama
088 224 5913
maypintama4@gmail.com
นางสาวอัญชลา พรหมพิจารณ์
พนักงานราชการ
Miss.Anchala Phormpijan
062 471 6955
KruAnchala@gmail.com

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ว่าง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
-
นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
Mrs.Supaporn Chotiworapipat
080 680 8180
raincool07@hotmail.com
นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
Miss.Netima Sittisongkram
081 950 4865
Kilo.neti@hotmail.com
นางวารุณี วรรธนะภูติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Mrs.Warunee Wattanaputi
081 765 7859
w_watanaputi@hotmail.com
นายภูริวัจน์ วงค์เลย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Mr.Phuriwat Wongloei
089 700 0719
proedu34@gmail.com
นางเสาวนีย์ เรือนแก้ว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Mrs.Saowanee Rueankaew
081 706 2425
n_to_n@hotmail.com
นางปณิตา ศรีวิชัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Miss. Panita Sriwichai
091 628 9253
new.pana@yahoo.co.th
นายพรเลิศ ชุตินธรางค์กูล
พนักงานราชการ
Mr.
087 657 0097
Prnlert@gmail.com
นางสาวศรัญญา พุทธปวน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Miss.Sarunya Puttapoun
083 207 1512
qwer21_@hotmail.com

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
Mrs.Chaweewan Tunapong
086 591 0566
chaweewan@secondary34.go.th
นางสาวอนงค์พร วาฤทธิ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
Miss.Anongporn Warit
089 191 2319
-
นางพรพิไลย คำติ๊บ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
Mrs.Pornpilai Qhamtip
089 555 7820
pornpilai@secondary34.go.th
นางชมชื่น สีใจเจริญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
Mrs.Chomchuen Srijaicharoen
083 098 1432
chomchun25@gmail.com
นางณัชชา อินต๊ะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Mrs.Natcha Inta
089 555 0537
inta018835548@hotmail.com
นางสาวมลิวัลย์ สุภาวัน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Miss.Maliwan Supawan
085 719 9328
nong_28_10@hotmail.com
นางชนิดา ชัยวรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Mrs.Chanida Chaiwan
089 850 6833
dreammydowny@gmail.com

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายธัชกร สายทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
Mr.Tatchakorn Saitong
085 655 6442
prakad.sai@gmail.com
นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Mrs. Thansuta Udomsilapasub
089 854 1499
titi2552@hotmail.com
นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Miss.Waraporn Anuvorarat
083 568 2353
dr-nan@hotmail.com
นางฐิติพร ไขแสง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Mrs.Thitiporn Khaisaeng
089 398 8716
maewkhaisaeng@gmail.com
นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Miss.Kessaraporn Singkamanee
081 289 6849
Kessaraporn@cme2.go.th
นางพัชรินทร์ กันวะนา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Mrs.Patcharin Kanwana
087 181 1305
noifilmphone@gmail.com
นายนราศักดิ์ ไชยเรือง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Mr.Narasak Chairuang
089 852 8094
narasak287@gmail.com
นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์เพชร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Miss.Sirilak Wongpetch
080 549 6595
SPT_PRAKAN@hotmail.com
นางสาวพิมพ์สุดา เอี่ยมสกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
Miss.Pimsuda Iemsakul
063 940 6676
Sono.pimmy@gmail.com
นายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
Mr.Worrasate Amonnataphat
084 599 1216
Anuwat0701@hotmail.com
นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
Miss.Sutasinee Konjai
065 951 6498
Natkonjai@secondary34.go.th
นายปิยะณัฐ กันทา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
Mr.Piyanat Kantha
064 954 9545
piyanat.kantha@gmail.com
นางสาวอรอุมา กงไกรราช
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
Miss.Onuma Kongkriratch
065 614 9614
Uma.kongkriratch@gmail.com
นายสุเทพ ลิอุบล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
Mr.Suthep liubon
065 895 1656
liublon@gmail.com
นางสาวสิรินทร์นิชา ดีทุ่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
Miss.Sirinnicha Deethung
061 874 4456
orange_dd_teen@hotmail.com
นายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง
ศึกษานิเทศก์
Mr.Patiparn Rojrung
086 654 4600
patiparnnn@gmail.com
นางพัฒชริน พ่วงพี
ธุรการนิเทศติดตาม
Mrs.Patcharin Poungpee
063 715 3233
coolkhag@gmail.com

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางศุญาฎา เชื่อมั่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Mrs.Suyada Chueman
084 378 8903
supimpak@hotmail.com

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางลินจง มากเพ็ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา
Mrs.Linchong Makpeng
081 893 9594
linchong_mak@hotmail.com

กลุ่มกฎหมายและคดี

นายกิตินันท์ อินทรกำแหง
นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
Mr.Kitinan Indrakamhaeng
089 757 6050
Plalimkung@hotmail.com
ร้อยโทธีระวัฒน์​ จันทร์​แว่น​
นิติกรปฏิบัติการ
Lt.Theerawat Janwaen
085 718 7715
Cot_dr@hotmail.com​

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
Miss.Penpan Jantarakana
081 288 8266
joy4985@hotmail.com