ทิศทางองค์กร

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่  เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่กำหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

(1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว

(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

(4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา

(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

(7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา

(9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

(10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา

(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้แบ่งส่วนราชการภายในตาม

ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ดังกล่าว ดังนี้

(1) กลุ่มอำนวยการ

(2) กลุ่มนโยบายและแผน

(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล

(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

(9) หน่วยตรวจสอบภายใน

(10) กลุ่มกฏหมายและคดี

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปี 2564

ปรัชญา    :  การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ปณิธาน    :  ยึดประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นสำคัญ

ค่านิยมองค์กร                  :  CSTQs

                                      สร้างสรรค์ผลงาน :      Creativity

                                      บริการฉับไว         :      Service Mind

                                      เน้นความโปร่งใส  :      Transparency

                                      ใส่ใจคุณภาพ       :      Quality attentive

วัฒนธรรมองค์กร    : องค์กรแห่งคุณภาพที่มีชีวิต (Quality Organization of Life)

วิสัยทัศน์   : ภายในปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็น “องค์กรที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกมิติอย่างยั่งยืน”

 พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ ที่ 21 สามารถสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 3. สร้างโอกาส สร้างความเสมอภาค สร้างทางเลือก ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาภายใต้สภาพแวดล้อม ที่ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข
 4.  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพรองรับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
 5.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นพลโลกที่สมบูรณ์ุ
 6. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล มีนวัตกรรม เทคโนโลยี  เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และเป็นพลเมืองดีของชาติ
 2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาส มีความเสมอภาค สร้างทางเลือก ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข
 4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ รองรับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
 1. การจัดการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความเป็นพลโลกที่สมบูรณ์
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่และสถานศึกษาในสังกัด มีระบบการบริหารการจัดการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล มีนวัตกรรม เทคโนโลยีเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ

กลยุทธ์ที่ 2  จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษากลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน