ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ประธานกลุ่มดอยสุเทพ

นายสุพล ประสานศรี
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
Mr.Supon prasansri
065 123 1745
Supon.prasan@gmail.com
นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
-
นายมงคล กาเหว่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
Mr.Mongkol Kawao
097 996 3678
mongkol4664@hotmail.com
นายสุรชัย คูณแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ
Mr.surachai. Koonkaew
081 724 0626
Surachai201@gmail.com
นางสาวสุปราณี ปัญญานะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง
Miss.Supranee Panyana
091 071 9282
spanpanyana@gmail.com
นางสาวปุญญิศา สมมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
Miss.Punyisa Sommit
082 194 3063
Boonmeesommit@gmail.com
นายมนัส ธำรงวจนะเมธาวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
Mr.Manus Thamrongwachanmathawee
086 195 3553
pakpit@hotmail.com

ประธานกลุ่มดอยสามหมื่น

ว่าง
-
-
นายสำเร็จ ไกรพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
Mr.Samrej Kraiphan
081 765 9180
samrej2507@hotmail.co.th
นางสาวธารา​ทิพย์​ วงษ์​บ​ร​ร​ณะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
Miss.Tharathip
091 859 5989
thanthipmgc2016@gmail.com
นายภานุรังษี​ คงธนกฤตกร​
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
Mr.Panurangsri Khongtanakrittakorn
083 227 8211 / 095 917 5323
yam_yamz@hotmail.com
ว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
-
นายวิรัตน์ มาตันบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
Mr.Wirut Matanboon
081 884 5206
tonmakam@hotmail.com
นางลภัสนันท์ เรียนยอย
ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม
Mrs.
084 740 2918
Aomtrip@yahoo.co.th
นายนิกร แก้วคำดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม
Mr.Nikorn Kaewkumdee
064 198 8936
นายวินัย บุญชุ่มใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
Mr.Winai Boonchumjai
081 950 7490
winai07490@gmail.com
นางสาวศุจีภรณ์ อาจนาเสียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง
Miss.Suchiphorn Atnasiao
099 489 8211
drsuchiphorn02@gmail.com

ประธานกลุ่มดอยอ่างขาง

นายประวัติ ผันผาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
Mr.Prawat Phanphai
093 162 0715
prawatphanphai@gmail.com
นายประพันธ์ บุญวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
-
นางสาวภัทรภร จิตประจง
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ
Miss.Phattaraporn Chitprachong
088 408 1789
bengee.aoi@gmail.com
นายณัฏฐยศ ป่าหลวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
-
นางรัตติกรณ์ สุขดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
Mrs.Rattikorn Sukdee
089 997 8946
rattikorn1701@gmail.com

ประธานกลุ่มดอยสัพพัญญู

นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
Mr.Jeampadol
081 951 0102
Jeampadol.2560@gmail.com
นางภักดิ์ศรินญา คมน์สุทธิแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
Mrs.Paksarinya Khomsuttisaen
095 692 4745
tiwan02ya@gmail.com
นายวุฒิไกร วรรณการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม
Mr.Wutikri Wanakarn
087 172 1545
sssssrong@gmail.com
นางระพีพรรณ สุขสงวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม
Mrs.Rapeepun Suksangoun
086 375 2717
rapeepun2506@gmail.com
นายสมชาย สันกลกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
Mr.Somchai Sunkonkit
084 378 9827
s.sunkonkit@gmail.com
นายศราวุฒิ ขันยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุข
Mr.Sarawut Khanya
081 952 7677
hi_070707@hotmail.com
นายชวินทร์ณวัฒน์ ณ ลำพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
Mr.Chawinnawat Na​ Lampoon
​ 081 111 5126
krutontan@gmail.com

ประธานกลุ่มดอยอินทนนท์

นายระวี คงภาษี
ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม
Mr.Rawee Khongpasee
081 111 5126
rawee_ko@hotmail.co.th
นายพิพัฒน์ สายสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง
Mr.Pipat Saisorn
081 764 5672
pipatsaisorn@gmail.com
นางสาวสมจิต ตาคำแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
Miss.Somjit Takamsang
081 883 8773
hakmai_n@hotmail.com
นายทัณฑธร อินทะวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
Mr.Thuntaton Intawong
093 280 7755
n49800236@hotmail.com
นายสุวิทย์ เหลืองทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
Mr.Suwit Luangthong
081 180 1522
suwitonline@hotmail.com
นางสาวปนิดา ปันดอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม
Miss.PANIDA PUNDON
061 354 4266
jibjazzlady@hotmail.com