ดาวน์โหลด

แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศ
แบบคำขอรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ (ใหม่)
แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ
บัญชีรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมประวัติข้าราชการ
ตัวอย่างลายเซ็น การเปลี่ยนแปลง

หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนสำหรับกู้เงินจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทยและธอส.
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนสำหรับกู้เงินจาก บมจ.ธนาคารออมสิน

แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาาล
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สัญญาการยืมเงิน
แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

แบบขอยืม ก.พ.7
แบบคำร้องขอเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนประวัติ
แบบคำร้องปรับคุณวุฒิ
แบบคำขอใช้ห้องประชุม สพม.เชียงใหม่
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง

ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไปราชการ

แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
แบบคำขอเพิ่มวุฒิใน-ก.พ.7ก.ค.ศ.16
แบบคำขอให้ข้าราชการฯได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ก.ค.ศ.รับรอง